Loading color scheme

Podmínky zpracování osobních údajů

Provozovatel

Provozovatelem webových stránek www.errest.cz je společnost ERREST s.r.o. se sídlem Na Skřivanech 926, 460 15 Liberec-Starý Harcov, IČ 287 46 911

 • Podmínky zpracování osobních údajů
 • Tyto podmínky a informace o zpracování osobních údajů jsou vydány dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení GDPR“), určené zákazníkům, jejichž data zpracovává správce.

V souladu s nařízením GDPR správce zpracovává osobní data v minimálním rozsahu tak, aby nebyly ohroženy oprávněné zájmy správce, práva zákazníků, obchodních partnerů, realizace sjednaného díla a práce dozorových orgánů.

Správce osobních údajů je poskytovatel (dále jen „správce“)

Kategorie osobních údajů a účel zpracování

Pro zajištění běžného obchodního styku, ke správě uživatelského účtu a k marketingovým účelům správce zpracovává tyto osobní údaje:

 • jméno, příjmení
  adresa elektronické pošty a kontaktní telefon za účelem komunikace

Pro splnění smluvních povinností – provedení objednávky, zajištění stravování, jsou zpracovávány navíc tyto osobní údaje:

 • kontaktní adresu

Pro splnění zákonných povinností jsou zpracovávány též:

 • IČ, DIČ u podnikajících fyzických
 • žádosti a námitky, jimiž podnikající fyzické osoby a zákazníci uplatňují svá práva z nařízení GDPR spolu s jednoznačnou identifikací žadatele pro potřeby vyhovění žádostem.

Osobní údaje správce používá při uzavírání smluv, fakturaci, evidenci objednávek, obchodní komunikaci, k vedení uživatelského účtu, k marketingovým účelům (zasílání informací a obchodních sdělení zákazníkovi), a to před uzavřením smlouvy, v průběhu poskytování služeb i následně po dobu komunikace se zákazníkem.

Zpracováním osobních údajů zákazníka může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje subjektů údajů mohou být poskytnuty následujícím zpracovatelům: osoby dopravující objednávku, účetní firma a externí poskytovatel webových služeb.

Údaje evidované ze zákonných důvodů správce uchovává po dobu dle platných předpisů. Údaje evidované z ostatních důvodů jsou zpracovány po dobu trvání smluvního vztahu.
Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Údaje o žádostech souvisejících s ochranou osobních údajů dle nařízení GDPR (např. uplatnění práva na výmaz) uchovává správce po dobu tří let od obdržení žádosti nebo po dobu, jakou požaduje oprávněný.

Osobní údaje nejsou předávány do zahraničí.

Práva a povinnosti subjektů údajů

Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při poptávce služeb provedené z webového rozhraní atd.) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Správce o změně svých osobních údajů.

V souladu se zpracováním osobních údajů správcem může subjekt údajů uplatnit následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 nařízení GDPR)
  právo na opravu – doplnění (čl. 16 nařízení GDPR)
  právo na omezení zpracování (čl. 18 nařízení GDPR)
  právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 nařízení GDPR)

Podle čl. 21 odst. 1 nařízení GDPR má subjekt údajů právo z důvodu své konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, pokud jsou zpracovávány na základě právního titulu oprávněného zájmu nebo plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci včetně profilování.

Více informací o právech subjektů údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276) nebo u správce.

V Liberci 24.5.2018

Roman Kotyza v.r.
jednatel společnosti